Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través de la present Política (en el que segueix, la "Política de Privadesa”), es regula la política de privacitat de la Plataforma Web http://www.pujaalbus.cat (des d'ara, la "Plataforma"), sota la titularitat de Mohn, SL (Mohn, en endavant), societat mercantil espanyola inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 321, foli 86, full número 19884, inscripció 1ª Amb domicili social ubicat al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans, amb número de identificació fiscal (NIF) B08040925, i adreça de correu electrònic de contacte a l'efecte de la present Política de Privadesa a: protecciodedades@baixbus.com

 

  1. ÚS, FINALITAT I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

La Plataforma és un mecanisme d’interacció, comunicació i suport que Mohn posa a disposició dels usuaris d'Internet per tal de brindar a aquests informació suficient, legal i adequada al voltant de la seva activitat, productes i serveis en relació a les seves activitats legítimes, econòmiques i empresarials, les quals, es regeixen per la normativa espanyola aplicable i, pel que fa:

A la prestació de serveis de la societat de l’ informació, amb caràcter bàsic, per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Al tractament de dades de caràcter personal, per la vigent normativa espanyola i europea de protecció de dades personals de les persones físiques. En particular, és aplicable directa a partir de 2018.05.25, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016 (en endavant, el "RGPD"), conforme al que preveu aquesta mateixa norma.

En tot cas, l'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la Plataforma així com dels continguts, productes i serveis disposats a partir de la mateixa, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment.

Així mateix, l'usuari de la Plataforma es compromet específicament al que segueix:

Garantir l'autenticitat, veracitat, actualitat i exactitud de totes aquelles dades que comuniqui a Mohn, resultant tal usuari l'únic responsable en cas contrari.

Utilitza la mateixa de forma exclusiva per als fins i funcionalitats disposades a tal fi per Mohn, presentant tals funcionalitats tal com són per part de Mohn, quedant prohibit per a l'usuari utilitzar la Plataforma per a qualsevol altre fi o mitjà.

Fer un ús legal i legítim de la Plataforma, evitant un ús no autoritzat, fraudulent, il·legal o il·legítim de la mateixa i / o dels continguts i informació disposades a través d'aquesta, evitant vulnerar la present Política de Privadesa i la normativa aplicable, i no complir amb els drets i interessos legítims de Mohn, o de qualsevol altre tercer que es pugui veure afectat a conseqüència d'aquesta actuació.

No provocar danys en els sistemes o elements associats a la Plataforma, dels seus proveïdors o de tercers, o intentar trencar les mesures de seguretat o autenticació dels mateixos, dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura o de l'entorn de comunicacions relacionat amb la Plataforma, atacant de qualsevol manera a la mateixa. Mohn pot adoptar totes les mesures preventives o correctores que siguin necessàries per protegir els seus interessos pel correcte funcionament de la Plataforma web i de les funcionalitats específiques disposades en cada cas.

No introduir o difondre a través de la Plataforma virus informàtics o malware que sigui susceptibles de provocar danys.

No intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de Mohn o sota la seva responsabilitat, o de tercers proveïdors i d'altres usuaris.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, que puguin ser constitutius de vulneració de drets de Mohn o de tercers.

No accedir sense autorització o interactuar amb una identitat falsa, suplantant o no la identitat de tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui generar confusió o induir a error sobre la correcta identificació de l'usuari de que es tracti.

 

  1. USUARIS

La present Política de Privadesa es dirigeix als usuaris de la Plataforma pel que fa al tractament de les seves dades personals.

La informació i dades personals que aportin els usuaris que pretenguin navegar o registrar-se a la Plataforma haurà de ser:

Suficient, tot i que ajustada, limitada i proporcionada a les finalitats legítimes de tractament informats per Mohn, amb el màxim respecte als principis de la limitació de la finalitat i de minimització de les dades personals (articles 5.1 apartats b) ic) de l'RGPD)

Exacta, actualitzada i veraç, a fi de poder verificar de forma adequada la identitat, capacitat i, si s’escau, representació de l'usuari de que es tracti, així com poder ajustar, en cada cas, els tractaments de dades que es realitzen a les necessitats específiques i la situació real dels usuaris. Tot això en atenció al principi d'exactitud de les dades personals (5.1 apartat d) de l'RGPD).

Els usuaris seran plenament responsables de l'ús correcte dels seus comptes d'usuari i de les claus associades a aquestes. Si l'usuari registrat considera que ha pogut ser compromesa la seguretat del seu compte i claus associades s'ha de posar de forma immediata en contacte amb Mohn a través de les dades de contacte disposats a l'inici d'aquesta Política de Privadesa i reportar la situació o l'incident que correspongui a tal que Mohn pugui adoptar les corresponents mesures que resultin apropiades a partir del moment de la comunicació efectuada per l'usuari. Tota responsabilitat pels danys i perjudicis associats a un inadequat ús i gestió personal dels comptes i claus associades recaurà en els usuaris titulars d'aquests comptes, eximint de forma absoluta a Mohn com a conseqüència de l'anterior.

 

  1. DRET D’INFORMACIÓ

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposen els articles 12 a 14 del RGPD, se l'informa del que segueix:

Que el responsable del tractament és Mohn, SL, amb domicili social ubicat al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i amb número d'identificació fiscal B08040925, i lloc web http://www.baixbus.cat/ca i amb correu electrònic de contacte: protecciodedades@baixbus.com

Que les dades personals que els usuaris aportin a través de la Plataforma seran tractades amb la finalitat estipulada de manera particular en aquesta Política de Privadesa i, si s'escau, en els diferents formularis de dades disposats en la Plataforma. En aquest sentit, la recollida de dades a través de la Plataforma atén els següents caps de tractament:

Possibilitar als usuaris la navegació per la mateixa, permetent amb això l'accés a la informació i als continguts disposats en la Plataforma, incloent-hi, informació sobre campanyes promocionals o publicitàries destinades a la contractació de productes i serveis, bé de Mohn, bé de terceres empreses amb les que Mohn es relacioni. Tal accés s'entén sense perjudici del caràcter onerós dels continguts, serveis i productes específics que s'ofereixen a través de la Plataforma i que els usuaris podran contractar si així ho desitgen.

Atendre les específiques sol·licituds i peticions que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit.

Adoptar totes les mesures de protecció siguin aplicables de conformitat amb la normativa vigent, incloent-hi, la possible anonimització de les seves dades personals aplicant, per a això, les adequades tècniques disponibles a l'efecte. Per tant, en aquest àmbit, també podran realitzar tractaments d'anonimització i pseudonimització per a la millor protecció de les seves dades personals.

Aplicar les pertinents mesures de seguretat, tècniques o organitzatives sobre les dades personals dels usuaris que resultin convenients en atenció als riscos detectats al voltant dels seus drets en cada moment per Mohn incloent, el xifrat de dades personals i altres mesures que poden comportar certs tractaments sobre les dades dels usuaris de la Plataforma.

En cas que vostè no estigui d'acord amb tals finalitats de tractament, li instem a abandonar immediatament la nostra Plataforma. En cas contrari, per exemple, per acceptació d'aquesta Política de Privadesa, o simplement per continuar navegant per la Plataforma, previ coneixement de la informació continguda en aquesta Política de Privadesa s'entendrà que l'usuari consenteix de forma inequívoca a les finalitats de tractament prèviament informat.

Que la base legítima de tractament és, amb caràcter principal, el consentiment de l'usuari, de manera que, un cop informat l'usuari de la present Política de Privadesa, si aquell accepta la mateixa, o simplement continua navegant per la Plataforma s'entendrà que doneu el consentiment inequívoc al tractament de les seves dades personals als fins indicats. Pel que, si un usuari no està d'acord amb aquesta Política de Privadesa o els caps de tractament informats, com ja s'ha indicat, s'insta el mateix al fet que no continuï navegant i abandoni immediatament la Plataforma. En cas de sol·licitud o contractació específica pels usuaris de determinats continguts, productes o serveis a través de la Plataforma, la base principal de tractament serà la relativa a la necessària aplicació de mesures precontractuals a petició de l'interessat, quan així es doni, o la relativa a l'execució d'un contracte en cas que l'usuari finalment contracti el contingut, producte o servei que correspongui.

Que, amb caràcter general, les dades personals dels usuaris demanades a través de la Plataforma no seran cedides a tercers sense informar prèviament a aquests sobre quines dades concretes es cediran, la identitat dels cessionaris o destinataris de les seves dades, de la seva  activitat i de les finalitats específiques de tractament a què aquests cessionaris podran destinar les seves dades.

Per aquest motiu, se l'informa que les seves dades personals podran ser cedides a tercers en els casos i circumstàncies:

Mohn podrà contractar empreses que, de manera externalitzada, pugui accedir a les seves dades en el marc d'un contracte d'encàrrec del tractament en aquest àmbit a fi de poder examinar la seva comunicació, petició o sol·licitud i donar així una més àgil, adequada i ràpida resposta a aquesta. Les dades podran ser cedides a Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), o / i la Direcció General del Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya. A més de l'anterior, i pertanyent Mohn a un grup d'empreses, se l'informa que les seves dades personals podran ser comunicades a altres empreses del mateix Grup a mers efectes interns i administratius en base a l'interès legítim de Mohn sent això admès pel Considerant 48 del RGPD. Al marge de l'anterior, les seves dades no seran cedides a tercers llevat que així ho estableixi o imposi una llei. Tampoc es realitzaran, a priori, transferències internacionals de dades. En cas de concórrer, aquestes es realitzarien amb les degudes garanties legals en consonància amb els articles 44 i següents del RGPD.

Fora d'aquests casos, les dades personals dels usuaris no seran cedides a cap altre tercer, llevat que hi hagi consentiment o, si s’escau, concorri qualsevol altra base de legitimació del tractament segons el que preveu l'article 6 del RGPD com , per exemple, el degut compliment d'una obligació legal per part de Mohn (licitud del tractament).

Que, amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals, adoptant-se les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD en cas contrari.

Que, en virtut de l'article 30 del Codi de Comerç espanyol, en cas de tractar l'usuari d'un client de Mohn, després de la finalització de la relació entre les parts, les seves dades personals podran ser conservats per Mohn durant el termini de sis anys . En cas de no tractar-se d'un client, les seves dades d'usuari es conservaran durant el temps estrictament necessari per permetre-li la correcta navegació, accés i gaudiment dels continguts, productes i serveis disposats a través de la Plataforma que requereixi o visiti, tot això, en coherència amb el que disposa la present Política de Privadesa i la legislació aplicable en cada cas.

Que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com amb la Ref. "Exercici Drets" acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda els seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

  1. CONSENTIMENT DE L’ INTERESSAT

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa, l'usuari atorga el seu consentiment inequívoc, lliure i informat per al tractament de les seves dades personals en ordre a les finalitats de tractament descrits en l'apartat 3 de la present Política de Privadesa.

L'usuari tindrà capacitat per triar el tractament i destí de les seves dades, segons els seus específics interessos i necessitats en cada cas, de manera que, quan el tractament es basi en el consentiment del mateix, aquest tindrà dret a retirar-lo en qualsevol moment, encara que tal retirada no afectarà de cap manera a la sol·licitud del tractament previ realitzat per Mohn.

En tot cas, Mohn podrà impedir la utilització de la Plataforma i dels serveis, continguts i funcionalitats associades a aquesta en cas que l'usuari no accepti la present Política de Privadesa, o no consenti en el tractament de la seva informació personal de conformitat amb el que disposa en la mateixa.

L'acceptació de la present Política de Privadesa és independent a la possible acceptació dels termes i condicions legals de tipus particular que poguessin regir la contractació específica pels usuaris dels serveis i productes disposats a través de la Plataforma.

 

  1. SEGURETAT

Mohn ha adoptat i aplica els nivells de seguretat requerits per la legislació aplicable respecte a les dades personals sota la seva responsabilitat, en funció del corresponent enfocament de risc realitzat, i procura instal·lar i / o aplicar mitjans i mesures tècniques o organitzatives de protecció addicionals de cara a reforçar la seguretat general dels tractaments amb dades personals, sistemes, entorn de comunicacions i organització corporativa, així com per garantir la protecció deguda davant el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany incidental (principi d'integritat i confidencialitat ). No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són, de cap manera, inexpugnables i responen a l'estat de la tècnica en cada moment i al seu cost d'aplicació.

A aquests efectes, considerarà de forma especial els criteris d'aplicació i mesures de seguretat, i altres obligacions de seguretat associades al RGPD, amb especial atenció al que disposa l'article 32 del RGPD.

 

  1. DEURE DE SECRET I CONFIDENCIALITAT

Mohn es compromet a complir amb el deure de secret i de confidencialitat respecte a la informació i dades personals aportades pels usuaris de la Plataforma, i que estigui sota el seu control i responsabilitat, d'acord amb la legislació que sigui aplicable i l'enfocament de risc que correspongui en cada moment.

 

  1. VIGENCIA i MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privadesa està vigent des del dia 3 de Octubre de 2018. Mohn es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privadesa, per adaptar-la a futures novetats legislatives, doctrinals o jurisprudencials que siguin aplicables, o per motius tècnics, operatius , comercials, corporatius i de negoci, informant prèvia i raonablement als usuaris dels canvis que es produeixin quan això sigui possible. En tot cas, es recomana que, cada vegada que s'accedeixi a aquesta Plataforma, es llegeixi amb detall aquesta Política de Privadesa, ja que qualsevol modificació es publicarà a través de la mateixa. Així mateix, Mohn podrà informar els usuaris de forma personal i prèvia dels canvis projectats en aquesta Política de Privadesa, abans de la seva entrada en vigor, sempre que això és tècnicament i raonablement possible, en particular, quan aquests tinguin la consideració d'usuaris registrats o de clients de Mohn.

 

  1. OPCIÓ DE TÍTOL DE LA CLÀUSULA

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

 

  1. COMPETÈNCIA I FUR APLICABLE

Amb caràcter general, qualsevol controvèrsia i conflicte serà sotmès amb caràcter preferent per les parts al coneixement de les mateixes a l'efecte de recaptar una solució amistosa i de comú acord utilitzant, a aquests fins, pel que fa a Mohn, el canal de contacte legal (o delegat de protecció de dades, en cas d'estar designat) descrit en l'apartat 8 de la present Política de Privadesa. En cas de no ser possible la mateixa, atenent als criteris continguts en el RGPD per a la determinació de la competència de l'autoritat líder o principal en ordre el coneixement de qualsevol conflicte, controvèrsia o reclamació al voltant de la present Política de Privadesa i de galetes, almenys, en via administrativa, s'informa que tal autoritat serà l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), havent atendre, en tot cas, al que preveu l'article 56 del RGPD. Pel que fa al dret a la tutela judicial efectiva contra Mohn, en aquests casos, s'estarà així mateix al disposat en l'article 79.2 del RGPD, havent exercitar-se l'acció que correspongui davant els jutges i tribunals de Barcelona en la mesura que la empresa és una societat radicada a Espanya. En tot cas, la normativa aplicable serà l'espanyola.